Stand van zaken

Fase 6a, Groot dak en dakruiter, is zo goed als ten einde, en verliep grotendeels in het verborgene van de grote kerkzolder. Toch komt er binnenkort nog een spectaculair moment als de gerestaureerde dakruiter er terug met een enorme kraan bovenop getild wordt. Ondertussen is fase 6b, Alle andere daken, al aangevangen. Omdat ondertussen de aannemer voor fase 7, Gevels, zuidkant, al gekend is en dit dezelfde is als voor fase 6, wordt de stelling die nodig is voor beide fasen in één keer opgetrokken. Jammer daarbij is dat daarmee het pas gerestaureerde Kroningsportaaltje aan het zicht onttrokken is. Maar misschien is dit nog best zo, want het Kroningsbeeld uit het gevelveld van dit portaaltje zat niet in de grote restauratie en wordt momenteel gerestaureerd in het laboratorium van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel, onder auspiciën van de Vrienden van de basiliek, dus van jullie allemaal.

Een andere deelrestauratie die door de Kerkfabriek met prefinanciering door de Vrienden en met toelagen van hogerhand wordt uitgevoerd, eveneens in het KIK, is deze van de Madonna van het torenportaal. Dat wordt een heel bijzondere klus, want de 13 polychromielagen die tot ieders verbazing op dit beeld ontdekt werden moeten één voor één afgepeld worden tot we op een laag komen die historisch en esthetisch voldoende belangrijk is om voor de toekomst bewaard te blijven.

Tijdens de restauratie van het grote dak is de aansluiting tussen dak en toren enkele weken open gebleven, wat de mogelijkheid gaf de naad te onderzoeken tussen het torenparement onder (in groenachtige breuksteen) en boven (in witte gehouwen steen) dit dak. Hieruit kon afgeleid worden dat het witte torenparement, dat zo karakteristiek is voor onze toren, dateert van bij de realisatie van de beiaardkamer (ca. 1450) of zelfs nog vroeger.

De basiliek blijft ons op kunsthistorisch gebied verbazen. Nu we met de restauratie van de dwarse daken op de zijbeuken begonnen zijn stellen we daar een constructiewijze vast die bevestigt dat deze daken met hun decoratieve topgevels aan de buitenkant en het triforium aan de binnenzijde, niet dateren van de eerste bouwfase in 1341 maar wel van deze die aanving rond 1380 volgens een concept dat een dubbel zo grote kerk opleverde dan in 1341 gepland was.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X