Dakwerken

Er zijn in totaal 10 fasen voorzien maar sommige fasen vallen zo zwaar uit dat ze moeten opgesplitst worden in twee. Dit is ondermeer het geval met de thans lopende fase 6 die vooral de dakwerken betreft. De huidige werken betreffen fase 6a en worden zonder onderbreking gevolgd door fase 6b met nog meer dakwerken en verscheidene andere onderdelen zoals het kleine Kroningsportaaltje aan de oude post en stabiliteitswerken aan het gewelf.

Vandaag
De kerkbezoeker vandaag merkt dat achteraan in de kerk een steiger wordt opgetrokken. Deze heeft tot doel in de laatste travee het gewelf te ondersteunen. De vroegere verzakkingen van de toren hebben deze travee inderdaad onder druk gezet met als gevolg dat sommige ribben ervan vervormd en gebarsten zijn. Boven deze ribben worden nieuwe, draagkrachtige ribben opgetrokken en de oude ribben worden daaraan opgehangen. De steiger zorgt er voor dat ondertussen de misvieringen ongestoord en veilig kunnen verder gaan.

 Binnenkort komt er nog een spectaculair onderdeel in uitvoering. De firma Monument heeft eindelijk, na lang speuren over heel Europa, een geschikte eiken balk gevonden om een van de hoofdbalken van de dakspanten te vervangen. Dit is een balk van niet minder dan 50 x 50 cm. doorsnede en een twaalf meter lang, momenteel opgeslagen op het pleintje aan het oud_Jezuïetencollege. Die wordt opgetild, via een gat in het dak naar binnen geschoven en dan zijdelings verplaatst tot op zijn definitieve plaats, onder het dak door dat ondertussen praktisch in de lucht hangt. Op deze hoofdbalk rusten alle balken van de hele koorabsis.

De dakruiter wordt intussen in de oude post en deels in atelier gerestaureerd. Het onderste stuk ervan, dat nog tussen de dakspanten zat, is ondertussen ook volledig, stuk per stuk, gemonteerd, hersteld waar nodig om daarna terug in elkaar gezet te worden. Daarna wordt de dakruiter er weer langs boven op gezet en verankerd. Ondertussen ligt het overeenstemmende deel van het dak open en zien de dakspanten na zoveel eeuwen nog eens het daglicht. Bij deze gelegenheid worden alle balken nog eens grondig geverifieerd op de mate van vermolming van het hout. Nu dat alle delen goed bereikbaar zijn voor onderzoek brengt dat heel wat verrassingen met zich: sommige balken blijken beter te zijn dan aanvankelijk gemeten en kunnen behouden blijven, bij andere is het omgekeerde het geval. Een nauwgezette opvolging van de werken is dus nodig en bijsturingen moeten in de wekelijkse werfvergaderingen besproken en beslist worden met de assistentie van gespecialiseerde ingenieurs.

 Momenteel ligt een enorm dossier voor goedkeuring bij de hogere overheden, voor de fasen 7, 8 en 9, dat de volledige restauratie van alle buitengevels omvat. Dit dossier is volledig gedigitaliseerd en onderverdeeld in sectoren per travee. Al naar-gelang de beschikbare mid-delen en tijd kan de overheid beslissen of ze zoals voorzien het geheel in drie fasen zal laten uitvoeren – dat is globaal gezien de minst dure en snelste oplossing maar vergt wel een enorme investering in zeer korte tijd – dan wel in 4 of zelfs in 5 fasen.

 Daarna komt dan nog fase 10 die het hele interieur omvat.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X